Tất cả bài viết

PHÂN LOẠI HẠNG ĐÁ QUA HÌNH

🧐🎡Có khi nào bạn thắc mắc về những 💒ĐẠI GIA ĐÌNH CỦA ĐÁ THIÊN NHIÊN?Giống như bất kỳ tạo vật nào trên thế gian, bản thân...

CHỌN THẠCH THEO NGŨ HÀNH (P2)

Như bài viết trước, LAPISY đã giơi thiệu sơ qua về định nghĩa ngũ hành. là những yếu tố tạo hoá cân bằng, liên quan...